تیم کاری تان را تشویق کنید تا درمورد یکدیگر بازخورد ارائه کنند

منبع : HBR توسط ماری شاپیرو

تهیه بازخورد به ما نشان می دهد که کارها چگونه انجام می شوند و بودجه به چه ترتیبی هزینه می شود. با اینحال نبایستی فقط خودمان را محور تشخیص صلاحیت افراد تیم قرار دهیم. به  اعضای تیم کاری تکلیف کنیم  تا در مورد پیشبرد اهداف و همچنین رفتارهای غیر مولد واکنش نشان دهند. زمانی که افراد نسبت به عملکرد یکدیگر و نیز عملکرد گروه حساس شوند، احساس مالکیت بیشتری نسبت به شرکت و سازمان خواهند داشت. ممکن است مجبور باشیم افرادی را برای این منظور توجیه و قانع کنیم – آنهائی که نمی خواهند بازخورد ارائه دهند و نسبت به کنش ها و واکنش های محیط شان بی تفاوت هستند، آنهائی که اخبار خوب و بد برایشان یکنواخت است یا آنهائی که می ترسند کسی از دست شان ناراحت شود.

با این افراد بصورت صریح و بی پرده گفتگوکرده و کشف کنید چرا ارائۀ بازخورد برای شان اینقدر سخت و سنگین است، آنگاه یک روند مداوم بهبود رفتاری جهت ارائۀ بازخورد برای شان در نظر بگیرید.

/ 0 نظر / 41 بازدید