آیا می توان به نتایج تحقیقاتی که به اشتراک گذاشته می شود اعتماد کرد؟

برگرفته از مقاله ای توسط : ایوا ویوالت

مطالعات آکادمیک در حوزۀ علوم اجتماعی غالباً نتایج گوناگون و گاهی متضاد را ارائه می دهند و اینموضوع کاربرای اینکه به کدام استنتاج اعتماد کنیم را سخت می کند.

برای اینکه یک مصرف کنندۀ هوشیار این قبیل تحقیقات باشیم، لازم است که چند نکته را درنظر داشته باشیم:

اول اینکه به آنچه می خوانیم زیاد اعتماد نکنیم : در هر زمان ممکن به دنبال تحلیل های بیشتر یا بررسی های سیستماتیکی باشیم که این نتایج را با بسیاری تحقیقات دیگر مورد مقایسه قرار داده و به استنتاج های متفاوتی با شواهد معتبرتری و دلایل محکم تری منجر شده اند.

دوم آنکه به تعداد نمونه های یک پیمایش توجه کنیم: اگر تعداد نمونه های آماری یک تحقیق نظیر افراد یا شرکتها محدود و کم باشد آنگاه در اعتبار نتایج به دست آمده می توان تردید کرد.

سوم، به ویژگی های نمونه های آماری و روش تحقیق هم حساس باشیم: اینکه محقق چگونه یک نمونه آماری خاص را مورد بررسی و مطالعه قرار داده است؟ چه فاکتورهائی لحاظ شده اند (یا ازقلم افتاده اند) که به این نتایج منجر شده است؟ و نهایتاً به یاد داشته باشیم اگر نتایج یک پیمایش از اعتبار کافی برخوردار بود آن را در جایگاه و شرایط خودش بپذیریم.


/ 0 نظر / 181 بازدید