سه کاری که هنگام شکست بایستی انجام داد

 

منبع: Harvard Business Review

هر کس در برابر شکستها به نوعی واکنش نشان می دهد: برخی فوراً دیگران را متهم می کنند در حالیکه عده ای دیگر خود را سرزنش می کنند حتی اگر شایستۀ این سرزنش هم نباشند. دفعۀ بعد که ما یا تیم مان با شکست مواجه شدیم حتماً به یاد داشته باشیم تا از سرزنش خود و دیگران دست بکشیم و به جای آن این سه کار را انجام بدهیم:

1.      قبل از انجام هر کاری تعمق کنیم. از واکنش سریع در چنین شرایطی بپرهیزیم و بدینوسیله از بدتر شدن اوضاع جلوگیری کنیم. زمانی را برای بررسی نگاههای مختلف از زوایای گوناگون به موضوع، اختصاص دهیم و در مورد واکنش مناسب بیندیشیم.

2.      گوش کنیم و ارتباط برقرار کنیم. هیچگاه تصور نکنیم که آنچه دیگران فکر می کنند را می دانیم. بازخوردها را جمع آوری کنیم و آنگاه منظور و اقدام خود را توضیح دهیم.

3.      در جستجوی درس گرفتن از این شکست باشیم. اشتباه نکردن برای کسانی است که هیچ اقدامی نمی کنند. ممکن است شما و یا هر کس دیگر در تیم تان بخاطر این شکست مستحق سرزنش باشد شاید هم علت سیستمیک باشد و هیچکس شایسته سرزنش نباشد به هر حال بهترین کار در چنین شرایطی بدست آوردن و آزمایش کردن فرضیه هائی در مورد چرائی و چگونگی وقوع این شکست است تا از تکرار آن در آینده جلوگیری کنیم.

 تلفن تماس: 09121269382

/ 0 نظر / 4 بازدید