بهینه سازی فضای فیزیکی کار برای بهره وری بیشتر

بیشتر شرکتها از فضای اداری خود برای تشویق و ارتقاء نوآوری و همکاری در بین افراد استفاده می کنند. برای اینکه مکان اداری مان را طوری طراحی کنیم که به بهبود فرهنگ سازمانی، گردش کاری، و رضایت کارکنان منجر شود، بایستی بطور مستقیم در مورد نیازهای افراد و کارکنان مان بیندیشیم. کار را اینگونه شروع کنیم:

  • کار را ریشه ای آغاز کنیم. با استفاده از شبکه های اطلاعاتی درون سازمان نظیر اینترانت یا هر وسیلۀ ارتباطی دیگرحتی چیزی مثل صندوق پیشنهادات که بتوان با تمامی کارکنان گفتگو کرد و نظرات آنها را جمع آوری کرد، پرسشهای بدون رودربایستی در مورد محیط فیزیکی اداری را در میان بگذاریم.
  • جمع آوری داده های بیشتر. زمانهای اوج کاری را در استفاده با امکانات اداری، اندازه گیری کنیم و به این بیندیشیم که چگونه فضا  و امکانات اداری مان می  تواند در زمانهای اوج کاری به گونه ای رزرو مانند قابل استفاده باشد. با اینکار به بهبود شیوۀ استفاده از بیشتر فضاهای عمومی و شناسائی فضاهای مرده و اصلاح استفاده از فضاهای تجمع (مثل اتاق کنفرانس و جلسه) بپردازیم. میزهای مشترک و اتاقهای ساکت و آرام می توانند بهره ور تر از بخشهای رسمی برای جلسات، مورد استفاده قرار بگیرند.
  • فناوری ارتباطی . فناوریهای اتاق کنفرانس می تواند کارکنان را از زمانهای ترافیک این محل آگاه کند. افراد همچنین می توانند به روش رزرو کردن اتاقهای جلسه، استفاده از این فضا ها را به بهترین وجه مدیریت کنند.

موفق باشید

/ 0 نظر / 70 بازدید