با گام های کوچک بهتر می توان اهداف را محقق کرد

 منبع: HBR

تعیین اهداف اگرچه کاری تخصصی و فنی است اما غالباً به راحتی از آن می گذریم و بالاخره چیزی را به عنوان هدف انتخاب می کنیم. با اینحال تحقق هدف موضوعی دیگر و از جنسی دیگر است. اگر بخواهیم راحت تر اهداف مان را محقق کنیم، لازم است:

  • علناً متعهد شویم: اهداف را بنویسیم و آنها را با مدیرمافوق، نیروهای تحت امر،همکاران، دوستان و خانواده در میان بگذاریم.

  • یک طرح عملیاتی اجرائی تهیه کنیم: در مورد یک تاکتیک گام به گام بیندیشیم. اگر به عنوان مثال هدف مان بهبود و توسعۀ روابط با نیروهای تحت امر است، می توان آنها را به صورت انفرادی به ناهار دعوت کرد و در مورد علائق و مسائل زندگی و... با ایشان گفتگو کرد تا ارتباط دوستانه تری برقرار گردد.

  • جلب حمایت دیگران : همکاران، مربیان، یا حتی یک مشاور حرفه ای همگی یا هر کدام می توانند بسیار انگیزه بخش باشند. بایستی با جلب حمایت دیگران راه رسیدن به اهداف را هموارتر کرد.

  • ابزاری برای اندازه گیری طراحی کنیم: با گذشت زمان انگیزه ها کم می شود بنابراین نیازمند علائم و نشانه هائی هستیم تا پیشروی به سمت اهداف را دائماً محاسبه و نمایش دهد تا بدینترتیب موتور حرکت مان هم تقویت شود. زمانبندی و جدول زمانی برای  تحقق هر بخش از هدف بزرگتر می تواند این منظور را تکمیل نماید.

هدف گذاری اشتباه می تواند موجب صدمات روحی و یا هدر دادن منابع شود

/ 0 نظر / 178 بازدید