در جلسات گرفتن بازخورد (فیدبک) چگونه عمل کنیم؟

منبع : هاروارد بیزنس ری ویو 18 آوریل 2012

هیچکس دوست ندارد بشنود که عملکرد خوبی نداشته است. با اینحال همه می توانند رشد کنند و عملکرد خود را بهبود دهند. سعی کنید درجلسۀ بعدی بازخورد عملکرد تان به این سه توصیه عمل کنید:


  • آرام بگیریم: این طبیعی است که در یک جلسۀ بازخوردگیری حالت عصبی داشته باشیم زیرا تمامی اشکالات متوجه ما می باشد. خوب باید واقعیت را پذیرفت. بهتر است این موقعیت را درک و خودمان را آرام کنیم.

  • آمادۀ خبرهای تعجب بر انگیز باشیم: ممکن است چیزهائی را بشنویم که اصلاً انتظار آن را نداریم و یا از آن آگاهی نداشته باشیم یا فکر می کردیم حل شده و فیصله یافته باشند و یا اینکه برایمان اهمیتی نداشته اند.

  • حالت دفاعی به خودمان نگیریم: حتی اگر موافق موضوع هم نباشیم بهتر است مواظب واکنش هایمان باشیم. به جای حالت دفاعی باید به طرح سئوال و پرسش بپردازیم. وقتی آرام شدیم آنوقت بهتر می توان موضوع را پیگیری کنیم.
/ 0 نظر / 87 بازدید