شناخت شیوۀ تصمیم گیری در یک سازمان؛ سریعترین رویکرد برای تازه واردها

برگرفته شده از مقاله ای توسط آلن. اچ. چرچ و جی .آ. کانگر

وقتی به تازگی وارد یک سازمان می شویم، دریچۀ کوچکی برای اشراف به امور آن داریم افزون بر این زمان زیادی برای تطابق با فرهنگ آن سازمان در اختیار نداریم تا از تداخل و اصطکاک های مخرب احتمالی جلوگیری کنیم. البته یکی از مهمترین زوایای فرهنگ هر سازمانی  را در شیوۀ تصمیم گیری و نحوۀ تبدیل شدن اطلاعات به اقدام، میتوان جستجو کرد. آیا این شرکت جدید به اقدام و عمل تمایل دارد و یا به تحلیل و همفکری؟

در سازمانهائی که به اقدام و عمل متمایل هستند، تصمیم گیری ها سریع بوده و از شعاع پراکندگی محدودی برخوردار هستند. در این سازمانها اگربدنبال اجرای یک طرح جدید هستید، موضوع را که شامل اطلاعات مورد نیاز سهام داران  برای تصمیم گیری است به صراحت برای آنان توضیح دهید.

شرکتهائی که دارای فرهنگ سازمانی مغایر با نمونۀ بالا هستند، ترجیح می دهند تا از انتخابها ، مدل ها و استراتژی های گوناگون و متنوعی بهره ببرند. برای پیشبرد طرح در این سازمانها نیاز به تحلیل ها ی متنوع و شاید تکرارو تجدید نظر در موضوعات ارائه شده باشد تا نهایتاً به یک تصمیم گیری منجر شود. لذا وقتی درک واقع گرایانه ای از عملکرد سازمان جدید پیدا کردیم، آنگاه در مورد ترجیحات خودمان فکر کنمی و اینکه چگونه این ترجیحات با آن فرهنگ سازمانی تناسب و یا احتمالا تداخل دارند.


/ 0 نظر / 205 بازدید