چگونه صداقت و روراستی را در بین کارکنان مان رواج دهیم

نمی توان تمامی تعارض منافع کارکنان مان با منافع شرکت را پیش بینی کنیم. اما می توان کاری کرد تا در مواقع بروز این تعارضات، کارکنان مبتنی بر بهترین منافع ممکن برای شرکت اقدام کنند. این کار با خطوط راهنمای شفاف و روشن امکان پذیر می باشد. بیائید با استفاده از ابزارهای زیر توقعات متقابل بین شرکت و کارکنان را شفاف کنیم.


  • بیانیۀ مأموریت : یک بیانیه مأموریت کامل می تواند همانند یک ستارۀ قطبی تمامی کارکنان یک سازمان را به سمت اهداف آن شرکت هدایت و راهنمائی کند. در چنین وضعیتی بایستی مطمئن شد که تمامی کارکنان آن را بدرستی متوجه شده و فهمیده اند.

  • ارزش های سازمانی: چه ارزش هائی می بایست تعیین کنندۀ رفتار کارکنان مان با مشتریان، تأمین کنندگان، همکاران صنفی، دیگر جمعیت ها و سهام داران باشد؟ صراحت و شفافیت در این زمینه می تواند به کارکنان کمک کند تا از حیثیت و شهرت برند شرکت، با رفتار خود پشتیبانی نمایند.

  • فرهنگ سازمانی : یک فرهنگ سازمانی قدرتمند می تواند بایدها و نباید ها را در یک شرکت القاء نماید. بر مواردی مانند تعارض منافع ، اطلاعات محرمانه، فساد، تبعیض، و ایضاء و اذیت می توان تأکید کرد.
/ 0 نظر / 8 بازدید