رویکرد صحیح ؛ لازمۀ مربی گری اثربخش

 اقتباس از مقالۀ : شما (مدیران) علت تغییر نکردن کارکنان تان هستید توسط ژوزف گرنی

تغییر افراد و سازمان ها عمدتاً به هر دلیلی که باشد، یک نکته کاملاً محرز است و آن اینکه موفق ترین تغییرات زمانی محقق شده که افراد یا سازمان ها تغییر کردن را انتخاب کرده اند. این درست همانجائی است که مربی و تربیت شونده به مسئله برمی خورند زیرا تغییر غالباً یک تحمیل است تا یک انتخاب و به همین خاطر تغییراتی که با تحمیل شروع شده اند تغییرات موفقی نبوده اند.

زمانی که احساس می کنیم چیزی به ما تحمیل شده است – حتی اگر به نفعمان هم باشد -  واکنش طبیعی مان مقاومت است. بنابراین اگر سعی داریم به تغییر چیزی یا کسی کمک کنیم، ابتدا بایستی رویکرد تغییر را مبتنی بر بلوغ و انتخاب و نه تحمیل و سرکوب انگیزه، قرار دهیم.

می توانیم در چنین مواردی بیشتر پرسشگر باشیم و کمتر نصیحت و سخنرانی کنیم. در چنین شرایطی کار ما کمک به دیگران برای تقویت انگیزه هائی است که اگرچه نامشهود هستند اما وجود دارند، بنابراین افراد / سازمانها تمایل بیشتری برای اقدام و اجراء خواهند داشت. اگر ارتباط مان را مبتنی بر مصاحبه قرار دهیم و نه ایراد سخنرانی، آنگاه در کمک به دیگران برای تغییر موفق تر خواهیم بود.

 09121269382

 

/ 0 نظر / 52 بازدید