مذاکره کنندگان حرفه ای می دانند در روند مذاکرات چه زمانی تقاضای تنفس کنند

منبع : راهنمای مذاکرات , توسط جف وایس

یک مذاکره کنندۀ حرفه ای برای تجدید قوا و سازماندهی ,تقاضای تنفس می کند. اگر از اقدام بعدی در روند مذاکرات مطمئن نباشیم، اگر دچار هیجانات شده و نیازمند کنترل بر خویش باشیم، و یا اگرنیازمند مشاوره با همکارانی که پشت میز(مذاکره) نیستند باشیم، دیگر برای درخواست تنفس هیچ تعللی قابل قبول نخواهد بود.


تنفس در روند مذاکرات به ما کمک می کند تا نگاهی به پشت سر بیاندازیم و اوضاع را مورد بررسی قرار دهیم بخصوص اگر متوجۀ نکتۀ جدید یا مبهمی در طی گفتگو و مذاکره شده باشیم. تنفس و توقف موقت مذاکرات می تواند در هر جا از ده دقیقه تا چند روز اتفاق بیفتد. اگر نگران چیزی هستیم که علائم غلط از خود بروز می دهد، آنگاه می توان با بهانه های گوناگون از مراجعه به دستشوئی تا بررسی ایمیل و یا خوردن یک فنجان چای و قهوه و کشاندن صحبت به موضوعاتی دیگر به عنوان مقدمه برای به تعویق انداختن مذاکرات،این تنفس را به اجراء گذارد و البته این شیوه ها هوشمندانه و حرفه ای تر از شرایطی است که منتظر باشیم رسماً یک زمان تنفس اعلام شود و یا پس از طرح موضوعی از طرف مقابل که برایمان خوشایند نیست ، تقاضای تنفس و به عقب انداختن مذاکرات را کنیم .

مذاکره هنر زندگی کردن انسانهاست

و

منازعه روش زندگی کردن دیگر موجودات

/ 0 نظر / 67 بازدید