تازه واردهای تیم کاری تان را در معرض چالشهای بزرگ قرار دهید

تلخیص شده از مقالۀ : تیم شما به تعدادی تازه وارد نیاز دارد توسط لیز وایزمن

ساده ترین کار این است که تازه واردها را دردسر بنامیم چون باید آموزش ببینند و باصطلاح در کار جا بیفتند یا سوارِ کار شوند. اما واقعیت این است که تازه استخدام شده ها قادر به انجام کارهائی فراتر از تصور بیشتر افراد هستند. بجای آنکه آنها را در جایگاه آموزش های پایه و اولیه قرار دهیم بهتر است از آنها بخواهیم کاری متفاوت انجام دهند و ایده هائی جدید تولید کنند، آزمایش کنند و بازخوردهای سریعی از مشتریان فراهم آورند. تازه واردها همچنین می توانند:

 

  • شبکه ای تخصصی ایجاد کنند: تازه واردها نگران راهنمائی شدن از جانب دیگران نیستند (البته این نکته در کسب و کارهای ما بخصوص کسب و کارهای بزرگ جای سئوال دارد)، چون برنامه مشخصی برای راهنمائی آنها در سازمان وجود دارد. آنها 40% بیشتر از همکاران قدیمی خود به دنبال متخصص های سازمان می گردند و بدینوسیله پنج برابر قدیمی ها ارتباط برقرار می کنند.
  • یک قلمرو جدید بوجود آورند : از یک تازه وارد بخواهیم که در چالشی سخت به دنبال فرصتی تازه باشد. تازه واردها برای سرکشی به قلمروهای جدید کاری مصمم تر هستند و احتمال دسترسی و ایجاد منابع جدید توسط ایشان بیشتر است.

دیدن فرصت ، پایه ای ترین مهارت برای استفاده از آن است

/ 0 نظر / 66 بازدید