تقویت نیروها در زمان بحران

اقتباس از روش صحیح تقویت نیروها توسط  جودیث ای. گلیزر

به عنوان رهبر، چیزی که می گوئید و نحوۀ گفتن آن بسیار اهمیت دارد بخصوص در شرایطی که واحد تحت رهبری شما با بحران مواجه باشد. در چنین شرایطی انگیزش به مفهوم ترساندن کارکنان به منظور انجام کارهای سخت به همراه تهدید و سرزنش نمی باشد. در عوض بایستی آنها را تشویق کنیم تا در کنار یکدیگر و به همراه هم با هدفی مشترک و مصمم برای کسب موفقیت، بجنگند. وقتی فشارها زیاد می شوند، استراتژی های زیر را مد نظر قرار دهید:

  • انجام کارها به شکل قبل را متوقف کنید: براین موضوع تمرکز کنید که افراد برای انجام کارها به گونه ای دیگر به چه چیزهائی احتیاج دارند و چرا این موضوع برای شرکت از اهمیت حیاتی برخوردار است. تغییراتی  که می خواهید شاهد آن باشید را بطور شفاف توضیح دهید. افراد را برای گرفتن نقش در این تحول سازمانی، راهنمائی کنید.
  • حقیقت گوئی را در سازمان مدل کنید: کارکنان را تشویق کنید تا بی پرده سخن بگویند بدون آنکه دنبال مقصر بگردند با نگاهی سیستمیک شفاف و مستقیم با مسائل برخورد داشته باشند. اجازه ندهید ترس و نومیدی فضای کار را پر کند لذا با کوچکترین بهانه و کمترین موفقیت فضائی از شادی و امید ایجاد کنید.
  • بر آینده متمزکر شوید: توضیح دهید که می خواهید ایدۀ تمامی افراد سازمان راجع به بهتر انجام دادن کارها از فرآیندهای پیچیده گرفته تا نوآوری را بشنوید. علاقۀ خود در مورد اینکه می خواهید  صحبتهای دو طرفه با کارکنان داشته باشید را صراحتاً ابراز کنید.
/ 0 نظر / 15 بازدید