جذب، استخدام، و نگاهداری شایسته ترین نیروهای انسانی

پیدا کردن افراد با استعداد کاری سخت و سخت تر از آن حفظ و نگاهداری این افراد است. در اینجا به سرفصل موضوعاتی که می تواند این فرآیند سخت را تا اندازه ای ساده کند، اشاره می شود:

1-    جذب

 • ایجاد و ترویج خرد مربوط به منابع انسانی : دیدگاهی که در مورد جذب، استخدام، و نگاهداری نیروهای انسانی بکارمی گیریم
 • در جای مناسب ، افراد مناسب را جستجو کنیم.
 • مصاحبه را با کیفیت بالاتری انجام دهیم.
 • کسب و کار ما چه جذابیتی برای نیروی کار دارد؟
 • به قولی که می دهیم پایبند باشیم.
 • کارهای پیچیده را با کارگروهها به نتیجه برسانیم

2-    پرورش

 • استخدام پایان این فرآیند نیست بلکه ابتدای آن است. نیروی جدید پس از استخدام عضوی از خانوادۀ کاری ما است، به او کمک کنیم موانع را از پیش پا بردارد

3-   حفظ و نگاهداری

 • ارزیابی عملکرد نیرو
 • مربی گری و ارتقاء عملکرد و توانمندی نیرو
 • ارائه و دریافت بازخورد / فیدبک
 • مدیریت تعاملات سخت و چالش ها
 • مدیریت استرس محیط کار
 • حفظ نیروهای ارزشمند

عجیب نیست که نیروهای انسانی شایسته و توانمند مانند ستاره های فوتبال که با قراردادهای جذاب  بین باشگاهها جابجا می شوند، در بین شرکتها جابجا شوند. پس بهتر است در مورد سازو کار این بخش مهم از منابع کسب و کارمان ، حرفه ای بیندیشیم.

موفق باشید

/ 0 نظر / 49 بازدید