شنونده خوبی باشیم حتی زمانی که چیزی باید بگوئیم

به عنوان یک مدیر، وظیفه ای سنگین به دوش ماست و آن اینکه بایستی در مورد عملکرد کارکنان مان به آنها بازخورد بدهیم (آنها را در انجام بهتر کارهائی که بر عهده دارند راهنمائی کنیم). اما اگر واقعا می خواهیم آنها به چیزهائی که میگوئیم گوش کنند، بایستی ما نیز شنوندۀ خوبی باشیم. مطالعات نشان می دهند که میزان توجه و بیطرفانه گوش کردن یک مدیر موجب می گردد تا کارکنان راحت تر و خودآگاهانه ترو با موضع تدافعی کمتری با وی مواجه شوند.

اینبار که خواستید یکی از کارکنان تان را راهنمائی کنید، با دقت بیشتری به حرفهای او توجه کنید و حرفهای او را قطع نکنید و به سرعت به نتیجه گیری نرسید. به طرف مقابل فرصت و فضا بدهید تا منظورش را بیان کند و از او سئوالاتی بپرسید تا تشویق شود به صحبت کردن ادامه دهد. وقتی افراد احساس کنند که دیگران با دقت و حوصله به حرفهای آنها گوش می کنند، رغبت بیشتری از خود نشان می دهند که راحت تر صحبت کنند و خواسته های واقعی شان را طرح کنند. از تماس های بصری و زبان تن مناسب غافل نشوید تا نشان دهید بر حرفهای طرف مقابل متمرکز شده اید و میخواهید از ایده ها و نظرات او بهره ببرید. در این شرایط از ارائۀ راه حل برای مسائلی که طرح می شود، بپرهیزید. نقش یک مدیر در قبال کارکنانش این است که به آنها کمک کند تا خودشان راه حل مناسب را پیدا کنند و بکارببندند.


/ 0 نظر / 242 بازدید