انگیزه بخشی در کسب وکارهای پردردسر

برگرفته شده از: "Managing People on a Sinking Ship" توسط آمی گالو

وقتی کسب و کارمان با کاهش فروش مواجه است، هرگز نمی توانیم نسبت به امنیت آن درآینده مطمئن باشیم. در چنین شرایطی که ممکن است سازمان کاری مان دستخوش تکانه های شدیدی بشود، چگونه می توان کارکنانی که  هراسان از آیندۀ شغلی خویش هستند را مدیریت کرد؟ حتی اگر بوضوح معلوم باشد که شرکت دچار دردسر شده، بازهم می توان به افراد کمک کرد تا بر حصول نتایج بهتر متمرکز باشند و این هراس بر بدتر شدن اوضاع نیفزاید :

  • صداقت : تا آنجا که می توانیم در خصوص شرایط و آمارها و نتایج کاری با کارکنان صریح و بی پرده و از روی صداقت ارتباط برقرار کنیم. مخفی نگاهداشتن و یا چشم پوشی از آنچه در شرف وقوع است به مفهوم از دست دادن همراهی و حمایت بخش مهمی از منابع سازمان مان آنهم در شرایط سخت که به کمک آنها احتیاج داریم می باشد. در چنین شرایطی حساسیت افراد به حقیقت پوشی و یا دروغ شنیدن بسیار بالا می رود و در صورت مواجه شدن با چنین شرایطی احساس بیگانگی و نامحرم بودن  با خانوادۀ کاری خود می کنند و در نتیجه نسبت به شرایط منفعل می شوند.
  • اهداف والاتری را برای افراد تعریف کنیم: افراد باید بدانند که کارهایشان در هر شرایط برای شرکت مهم است. زمانی که موفقیت شرکت هدف نباشد، آنگاه باید منابع مان را صرف چیزهای دیگر بکنیم که برای کارکنان بلحاظ شخصی اهمیت پیدا می کند نظیر شرکت در مباحث حاشیه ای و چالشهای انحرافی وغیر سازنده.
09121269382
/ 0 نظر / 16 بازدید