طراحی دوره های آموزشی منطبق سازی شده با افراد شرکت خودمان

در دنیای پرسرعت کنونی، بسیاری از ما بایستی تیم و گروهی که با آن کار می کنیم را آموزش بدهیم. بنابراین فکر می کنید برای آموزش افرادتان چه باید کرد؟

مدل آموزشی ADDIE ، یکی از مدل هائی است که گامهای نیازسنجی، طراحی و اجرای یک برنامۀ اثربخش آموزشی را برایمان روشن می کند. البته باید نیازهای رشد و توسعۀ افرادمان را درک کنیم و در مورد سبکهای گوناگون یادگیری بیاموزیم تا آنگاه ترجیحات افراد را برای یادگیری مهندسی کنیم.

مدل ADDIE

تصور کنید از ما خواسته اند تا یک برنامۀ آموزشی برای افراد تازه به استخدام درآمدۀ شرکت، طراحی کنیم. این موضوع کارهای زیادی را شامل می شود، و اطلاعات فراوانی مورد نیاز خواهد بود. اما به هر حال برای اینکه فعالیتها را سرو سامان دهیم لازم است به این پرسشها پاسخ بدهیم:


  • بر چه موضوعاتی باید متمرکز شویم؟

  • چگونه می توان مطمئن بود که مواد و شیوۀ آموزش جذاب و جالب توجه مخاطبان خواهد بود؟

  • با وجود تمامی کارهائی که برای طراحی دورۀ آموزشی انجام خواهد شد، از کجا معلوم که برخی گامهای مهم از قلم نیفتند؟

در این مقاله به شیوۀ کاربرد مدل ADDIE برای طراحی یک تجربۀ یادگیری اثربخش برای تیم تان، می پردازیم.

در مورد مدل:

 این مدل ابتدا توسط دانشگاه دولتی فلوریدا به منظور فرموله کردن برنامه توسعۀ سیستم های ساختارمند (ISD) برای آموزشهای نظامی، ابداع و بکارگرفته شد و هدف از آن ارتقاء مهارت افراد در حدی بود که بتوانند کارهای خاصی را بخوبی انجام دهند. اما طراحان دوره های آموزشی چندین دهه است که مدل ADDIE را برای طراحی جلسات آموزشی ، سرلوحۀ کار خود قرار می دهند. ADDIE از سر واژه های زیر تشکیل شده است:


  1. Analysis = تحلیل

  2. Design =  طراحی

  3. Development = توسعه و ایجاد

  4. Implementation = اجراء

  5. Evaluation = ارزیابی

علاقمندان می توانند اطلاعات خوبی را با جستجو در اینترنت طی کلید واژه The ADDIE Model  بدست آورند.

/ 0 نظر / 9 بازدید