خود را برای پاسخ به سخت ترین پرسش های مشتری آماده کنید

اقتباس از HBR مورخ 7 نوامبر 2012

هیچ فروشنده ای نمی خواهد در معرض بدبینانه ترین پرسش های یک مشتری قرار بگیرد. اما از آنجا که پاسخ خوب در چنین مواردی می تواند به نقطۀ عطف سرنوشت ساز در فروش بیانجامد، لذا باید از پیش برای چنین پرسشهائی آماده بود. در این جا به سه نکته برای زمانی که در چنین شرایطی قرار می گیریم، پرداخته شده است:


  • پرسش را تا آنجا که می توانیم به سئوالی روشن، واضح، و معین تبدیل کنیم. بهتر است از تکنیک تکرار با واژه های خودمان یا درخواست از مشتری برای توضیح بیشتر استفاده کنیم. قطعاً نمی توانیم پاسخ پرسشی را بدهیم که برایمان روشن نشده است .

  • یک نقطه نظر کارشناسانه را ارائه کنیم. احتمال اینکه مشتری به مشاوری اعتماد کند که از دانش خوبی در مورد کالا یا خدمت مورد نظر برخوردار است، خیلی بیشتر از پذیرفتن حرفهای یک فرد معمولی می باشد که صرفاً آشنائی سطحی با محصول دارد. باید نشان داد که می توان مسئلۀ مشتری با محصول را در سطح یک کارشناس حل و فصل کرد.

  • آرامش خود را حفظ کنیم. میزان صدا و سرعت حرکات در زبان بدن می تواند نشاندهندۀ ثبات، تعادل، آرامش، و اتکاء فرد بر فاکتورهای شناختی و عقلی، یا هیجانی و احساسی باشد. فارغ از پرسشی که مطرح شده است بایستی اعتماد به نفس خود را حفظ کرده و از ورود به موضع تدافعی جداً خودداری کنیم.

موفق باشید

/ 0 نظر / 5 بازدید