ایجاد همکاری و یکپارچگی در بین تیم های کاری

منبع : HBR

به اجراء در آوردن کارها و پروژه های بزرگ نیازمند تیم هائی است که بایستی بزرگ، چندکاره، وعملیاتی باشند. با اینحال همراه با بزرگتر شدن اندازه گروه و تیم، به هم ریختگی و گرایشهای گوناگون یا رقابتهای ناصحیح در آن افزایش پیدا کرده و کارآئی گروه  کاهش پیدا می کند. در اینجا به سه نکته برای ایجاد همکاری در تیم ها یا گروههائی که دارای پیچیدگی هستند، اشاره می شود:


  • اعضاء گروه را به مهارتهای مناسب و مورد نیاز تجهیز کرده و به آنها آموزش دهیم. بسیاری از افراد اهل همکاری نیستند. آنها نیازمند آموزش مهارتهائی مناسب هستند، مهارتهائی از قبیل:

-       قدردانی و ارج نهادن به کار دیگران،

-       شرکت در مذاکرات هدفمند، و

-       حل خلاقانۀ مناقشات


  • به افراد کمک کنیم تا با یکدیگر آشنا و از ظرفیتهای یکدیگر با خبر شوند. افرادی که یکدیگر را می شناسند و از توانائی های یکدیگر با خبر هستند بهتر و راحتتر با یکدیگر همکاری می کنند. برای ایجاد شبکه و رویدادهای گروهی جهت ایجاد احساس "هم گروه بودن"، باید سرمایه گذاری کنیم و وقت بگذاریم.

  • مدلی از رفتاری که نشاندهندۀ همکاری و یکپارچگی باشد، ارائه دهیم. کارکنان رفتار افراد ارشد را الگو و سرمشق قرار می دهند. رهبران بایستی به طرزی قابل مشاهده با یکدیگر همکاری کنند و حتی گاهگاهی در کارها جانشین یکدیگر بشوند.
/ 0 نظر / 7 بازدید