برای درگیرکردن کارکنان با مسائل کسب و کارتان، به آنان احترام بگذارید

اقتباس از مقالۀ رفتار رهبری مهمترین دغدغۀ کارکنان توسط کریستین پوراٍث

احترام به تیم کاری تان می تواند به توسعه و افزایش نفوذ و کارآئی رهبری در هر کسب و کار منجر گردد – یک تحقیق جهانی حاکی از بیشترین اثرگذاری رفتار رهبری بر درگیر و حساس کردن کارکنان به مسائل کاری می باشد. با اینحال بسیاری از رهبران کسب و کارها در انجام این منظور ناتوان هستند.

برای اینکه در کسب و کارمان یک رهبر با نفوذ و مؤثر باشیم به این نکات توجه کنیم:

  • از کارکنان تقاضای کمک کنیم. از دوستان و همکاران مورد اعتماد در مورد موقعیتهائی که با دیگران خوب و یا بد برخورد کرده ایم، بازخورد بگیریم. آنگاه در میان این داده ها دنبال یک الگو باشیم و تعیین کنیم در چه شرایطی بهترین بوده ایم و چگونه می توانیم با حفظ چنین شرایطی با دیگران برخورد بهتری داشته باشیم.
  • واکنش داشته باشیم. زمان و علت وقایع گوناگونی که موجب گردیده اند تا از تعادل خارج شویم را فهرست کنیم. آگاهی از علتهای رفتاری مان می تواند بخش اصلی بهبود رفتار مان تلقی گردد.
  • مشاور داشته باشیم. کار کردن با یک مشاور ماهر به ما کمک می کند تا دلایل نا پیدای رفتارهای اشتباه مان مشخص شود و گامهای تغییر دادن و بهبود آن برای مان تشریح و به اجراء در آید.
  • دیگران باید بتوانند روی ما حساب کنند. رفتاری که باید تغییر کند را شناسائی و تعیین کنیم. آنگاه از دوستان و همکاران مورد اعتمادمان بخواهیم به ما بگویند آیا پیشرفتی داشته ایم یا خیر؟
تلفن تماس: 09121269382
/ 0 نظر / 59 بازدید