پول تنها عامل ایجاد انگیزه برای ستاره های تیم نیست

مربیان تیم های ورزشی و  مدیران اجرائی شرکتها و ارشد کارگروهها  بخوانند

منبع : HBR  دوازدهم اکتبر 2012

بسیاری از مدیران در مورد چگونگی حفظ و نگاهداری ستاره های تیم شان نگران هستند. خبر خوش آنکه تحقیقات مرتبط نشاندهندۀ این است که پاداش های غیر پولی می تواند بیشتر از افزایش دستمزد در این حوزه، ارضاء کننده باشد. در اینجا به سه مورد از این پاداش های غیر پولی اشاره می شود:


  • انعطاف زمانی : می توان به این دسته از همکاران پاداش هائی نظیر گزینه های دورکاری، ساعات حضور غیر ثابت، یا ساعات محدود کاری در کل هفته را
    پیشنهاد کرد.

  • تشکر و قدردانی: بهترین افراد تیم دوست دارند تا از سخت کوشی آنها قدردانی گردد. بصورت فردی یا در برابر دیگران از این تلاش آنها قدردانی کردن می تواند پاداش انگیزه بخشی برای آنان باشد.

  • ایجاد فرهنگی که به نتایج اهمیت می دهد و نه حضور فیزیکی : به عنوان مثال در طی روز ساعتی را به مرخصی و رسیدگی به برخی اولویتهای فردی اختصاص داده و این دسته از ستارگان تیم تان را تشویق کنید تا درک کنند حضور باطل آنها در محل کار هیچ اهمیتی برای شما ندارد و حتی ترجیح می دهید که در چنین شرایطی آنها به دیگر جنبه های زندگی خود رسیدگی کنند.
/ 0 نظر / 106 بازدید