جویای کارهستید؟ مواظب روحیه تان در هنگام مصاحبه استخدام باشید

منبع: HBR هفتم ژوئن

اینکه در شرایط اقتصادی کنونی و وضعیت کار و شغل فعلی بتوانیم نگاه مثبت مان را به مسائل حفظ کنیم، بسیار پر اهمیت است. بدبین شدن و افسردگی از عوامل مخرب و ویرانگر برای یک جویای کار می باشد زیرا بیشتر مصاحبه کنندگان فارغ از اینکه شما تا چه اندازه توانا و مستعد باشید، صرفاً تحت تأثیر احساسات و روحیات مصاحبه شونده گزینش می کنند. لذا ضروری است در هنگام مصاحبه برای شغل به صورت فعال بر شرایط روحی و احساسی خود مدیریت داشته و با انرژی خوبی در این قبیل گفتگوها شرکت کنیم.


  • خود را مدیریت کنیم : اهداف منطقی هفتگی در مورد شبکه ارتباطی خود، بررسی و تحقیقاتی که باید انجام دهیم، و تقاضا برای کار، تنظیم کنیم. در صورت تحقق این اهداف، به خودمان جایزه بدهیم.

  • تمام تخم مرغ ها را در یک سبد نگذاریم: بسیار محتمل است که در صورت تأئید نشدن و جواب رد شنیدن، روحیه خود را از دست بدهیم و افسرده بشویم اما اگر انتخاب و گزینه های دیگری را به صورت فعال در دستور کار داشته باشیم، حتماً نه روحیه مان را از دست می دهیم و نه افسرده می شویم.

  • اقدام کنیم و از خانه بیرون برویم: هر کاری که لازم است انجام بدهیم تا از خانه بیرون برویم.زیرا وقتی اقدام کردیم تجربۀ جدیدی را کسب کرده و نکتۀ جدیدی را یاد می گیریم. با افراد جدید آشنا می شویم و شاید اینموضوع به نکته ای جدید در رزومه ما تبدیل شود.

موفق باشید

/ 0 نظر / 16 بازدید