رهبران ، آیا می دانید چه زمانی باید از واژۀ من و کی از واژۀ ما استفاده شود!!؟؟

برگرفته شده از مقالۀ "مخاطبان واقعی هر رهبر" توسط رُزا بت ماس کانتر

سخنرانی ها و گفتگو با جمع، یکی از مهمترین وجوهی است که رهبران ویژگی های خویش را بروز می دهند و جایگاه خود را تحکیم می بخشند، بشرط آنکه فراموش نکنند مخاطبان ایشان چه کسانی هستند.

برخی از رهبران کسب و کارها به اشتباه جوری عمل می کنند که گوئی می توانند به هر روشی با مخاطبان خود گفتگو کنند در حالی که کارکنان فکر می کنند این گفتگوها بایستی در مورد آنها باشد و به آنها مربوط شود. افراد به تعداد واژه من در برابر ما که در این گفتگوها و ارتباطات توسط رهبران بکار گرفته می شود، حساس هستند. در همین حال افراد دوست دارند تا رهبران قدرتمند و مصمم بوده و برای بهبود اوضاع مسئولیت بپذیرند.

این موضوع نیازمند تعدادی واژۀ من در عباراتی نظیر من می خواهم... است. با اینحال از کجا بدانیم چه زمانی از من و چه موقعی از ما استفاده کنیم:

استفاده از واژۀ ما در هنگامی که از موفقیت ها و پیروزی ها صحبت می کنیم و بکار بردن واژۀ من در زمانی که از پذیرفتن مسئولیت برای ایجاد تغییر و بهبود سخن می رانیم بسیار بسیار مهم است.

مخاطبان تفاوت این دو را بخوبی می دانند و در مورد آن کاملاً حساس هستند.

موفق باشید

/ 0 نظر / 143 بازدید