چگونه از سوء مدیریت بپرهیزیم

منبع: HBR هفتم دسامبر 2012

مدیریت  بد در سمت ها و قد و اندازه های مختلف و در اشکال گوناگون می تواند ظاهر شود. بدترین آنها زمانی است که به کارهائی نظیر سرزنش افراد در جمع یا کارها را به نام خود تمام کردن دست می زند. اما بایستی همیشه نسبت به این سوء مدیریت ها آگاه بود و از آنها احتراز کرد:

  • ناتوانی در تشویق دیگران : مدیران ناتوان غالباً منفعل یا بی تفاوت هستند. برای انگیزش افراد بایستی انرژی و همدلی را به کار تزریق کنیم.
  • چاره نیندیشیدن  در مورد عملکردهای ضعیف: وقتی عملکردهای ضعیف را پذیرفتیم یعنی به خلاقیت پشت کرده ایم. بایستی در مورد عملکرد افراد واکنش داشته باشیم تا افراد بدانند که عملکردهای خوب و بد در منظر مدیر یکسان نیستند. اهداف را به روشنی تبیین کنیم و آنها را در هر سمت سازمانی به کاری مشخص تبدیل کنیم تا ناخواسته مانع حرکت و رشد افراد نشویم.
  • ناتوانی در تعیین جهت: رهبران ضعیف و ناتوان در مورد آینده مردد و مبهم می اندیشند. آنها نمی دانند که بایستی چه جهتی را برگزینند و به برنامه ریزی هیچ حساسیتی ندارند. به زیر دستان تان یک جهت صریح و روشن بسمت جلو را ارائه کنید.
برایتات آرزوی موفقیت می کنم 
/ 0 نظر / 8 بازدید