رهبران از این رفتارها بپرهیزند

اقتباس از : مقالۀ    رهبران از کدامین رفتارها بایستی دوری گزینند توسط   Amy Jen Su and Muriel Maignan Wilkins

اگر می خواهیم دیگران را پرورش دهیم، تقویت کنیم، و یا برای شان انگیزه ایجاد کنیم، نباید تنها به افزایش رفتارهای مثبت خویش متمرکز شویم بلکه در عین حال به توقف رفتارهای منفی نیزمی بایست  توجه کرد و از آنها کاست. در اینجا به سه مورد رفتارهائی که بایستی از آن پرهیز کرد اشاره می شود:


  • زبان تن چندش آور. هیچکس از ژستهای مغرورانه، قیافۀ عصبانی، ابروهای اخم آلود، و یا نگاههای کنجکاوانه و طعنه آمیز خوشش نمی آید. اگرچه هیچکدام از این علائم ظاهراً به صاحب آن صدمه نمی زند اما در ارتباطات او با دیگران مانند یک بمب مخرب عمل می کند.

  • قطع کردن صحبت دیگران. اگر رئیس هستید با چنین رفتاری موجب از بین رفتن احساس امنیت در مخاطب تان (کارکنان شما) می شوید. به عنوان رهبر یک سازمان و کسب و کار یاد بگیریم که بیشتر بشنویم تا اینکه صحبت کنیم و اجازه دهیم افرادمان افکارشان را بیان و عرضه نمایند.

  • نداشتن پیوستگی و هماهنگی رفتاری. برای کارکنان بسیار سخت است با مدیری کارکنند که دست آخر معلوم نیست برای کدام موضوع ممکن است لبخند بزند ، گرم بگیرد، و تشویق کند یا اخم کند، عصبانی شود و تنبیه کند. سعی کنیم یک شخصیت مشخص مطابق با ارزشهائی که دوست داریم در سازمان ما نهادینه شود داشته و به کارکنان ارائه دهیم. اگر تضادهای رفتاری از خود بروز دهیم خود موجب بروز نابسامانی فرهنگی در سازمان مان خواهیم بود و نابسامانی فرهنگی به جدی نگرفتن یکدیگر در سازمان می انجامد.

تلفن تماس : 09121269382

/ 0 نظر / 9 بازدید