چگونه از یک همکار جدید استقبال کنیم

اقتباس از: تیم های نوآور (مدیر بیست دقیقه ای)

بسیار مهم است که وقتی یک عضو جدید به گروه مان اضافه می کنیم ، وی را به سرعت با دیگر افراد تیم هماهنگ کنیم این کار در فرآیند جذب و استخدام اجتماعی سازی نامیده می شود. اگر موفق نشویم این کار را بدرستی انجام دهیم، تازه وارد ممکن است احساس بیگانگی کند و فکر کند حضورش هیچ ارزش و اهمیتی برای گروه ندارد. بروز این احساس درتازه وارد می تواند بسیاری از تلاشها و منابع مورد استفادۀ مجموعه برای جذب نیرو را به هدر دهد و پی آمدهای بسختی قابل کنترلی را ایجاد کند. برای استقبال از یک همکار جدید می توانیم:

 

  • افراد تیم را برای ورود یک عضو جدید آماده کنیم. بهتر است قبل از اولین حضور عضو جدید، در مورد نیاز به مهارت و توانمندی هائی که در گروه کم داریم و با حضور فرد جدید این نیازها مرتفع خواهد شد، با افراد گفتگو کنیم. به عبارت دیگر نقش عضور جدید بایستی برای همگان به روشنی توضیح داده شود.

  • یک نفر راهنما برای عضو جدید انتخاب کنیم. وقتی افراد با تجربه را برای راهنمائی یک عضو جدید تعیین می کنیم، روند یادگیری گردش کارها توسط وی را سرعت بخشیده و تضمین کرده ایم.

  • معارفه و آشنائی عضو جدید با تیم را به فعالیتی معنی دار تبدیل کنیم. افراد فعلی گروه از توانمندی ها ، مهارت ها، علائق، و عادات کاری، یکدیگر اطلاع دارند. بنابراین مطلع کردن فرد جدید از این خصوصیات اعضاء تیم می تواند معارفه را به مراسمی زنده و هیجان انگیز و مفید تبدیل کند.

تلفن تماس : 09121269382

/ 0 نظر / 94 بازدید