برای نوآوری بر دو نوع آموزش سرمایه گذاری کنید

برگرفته شده از HBR  بیست و پنجم دسامبر 2013

تعداد فزاینده ای به تهیۀ محصولات و خدماتی می پردازند که به شرکتها کمک کند تا خلاقیت، همکاری و نوآوری خویش را تقویت کرده و بهبود بخشند. اما واقعیت این است که ریشۀ پتانسیل و ظرفیت نوآوری در یک شرکت چندان پیچیده نیست:

میزان استعدادها و تعهد به ایجاد دانش و توانائی در آن شرکت.

مدیران بایستی بر دو نوع آموزش سرمایه گذاری کنند تا این مطلب به کار گرفته شود. اول اینکه، آنها می باید از  به روز بودن و ماندن متخصصینی که استخدام می کنند (در حوزۀ مرتبط) مطمئن باشند. زیرا تخصص ها بسرعت در حال بهبود و تحول می باشند و درنتیجه دانش مربوطه در معرض منسوخ شدن قرار دارد.

دوم آنکه، سازمان ها بایستی افراد خود را بطور خاص در زمینۀ مهارتهای نوآوری مورد نیاز برای تحقق و به اجراء در آوردن ایده ها آموزش داده و تربیت کنند. این توانائی ذاتی نبوده و قابل اکتساب و یادگیری است. ایجاد و توسعۀ مهارتهای نوآوری نیازمند ملکه کردن برخی مبانی از طریق تکرار می باشد. چنین فرآیند تربیتی بندرت در برنامه های علمی و تکنولوژیکی  قابل دسترسی است، بنابراین حضور یک مشاور کارآزموده برای تربیت استعدادهای موجود در یک کسب و کار نیازی ضروری است.

اگر نوآوری می خواهید بر روی افراد شرکت تان سرمایه گذاری کنید.

09121269382

/ 0 نظر / 98 بازدید