پست های ارسال شده در شهریور سال 1393

فعالیتهای روزانه را در ساعات مناسب آن انجام دهیم

اقتباس از : چه زمانی را برای کارهای مهم اختصاص دهیم توسط ران فریدمن بیشتر افراد زمانی بهره وری بیشتری دارند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 79 بازدید

مدیران فقط به تفاوتها نیندیشید به شمول و بکارگیری این تفاوتها هم فکر کنید

برگرفته از کتاب : Diversity is useless without inclusivity ایجاد تنوع و تفاوت نظر در کار بتنهائی کافی نیست. بایستی شمول ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 59 بازدید

آیا می دانید چه زمانی برای طرح یک مناقشه کاری مناسب است؟

منبع : HBR  به قلم جین برت گاهی بهترین اقدام برای حل یک مناقشۀ کاری، بی اعتنائی و مطرح نکردن آن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 45 بازدید