9 کاری که افراد موفق به گونه ای دیگر انجام می دهند

توسط هایدی گرانت هال وارسون نویسندۀ کتاب: چگونه می توانیم به اهداف مان برسیم

آیا می دانید چرا در تحقق برخی اهداف موفق اما  به تعدادی دیگر از اهداف مان نمی رسیم؟ اگر پاسخ آن را نمی دانید نگران نشوید زیرا حتی باهوش ترین افراد نیز هنگام ارزیابی عملکرد خود دچار سردرگمی می شوند. با اینحال ساده ترین پاسخ به این پرسش عبارتست از:

 انسانها ذاتاً دارای استعدادهائی خاص و البته فاقد برخی استعداد دیگر هستند که با آنها به دنیا می آیند و رشد می کنند.

اما دهها سال تحقیقات در مورد افرادی که به اهداف خود نائل می شوند نشان می دهد که این دسته از افراد موفقیت خود را مرهون اینکه چه کار می کنند می باشند و نه اینکه چه کسی هستند . تحقیقات و مطالعات در این زمنیه نشان می دهد که این 9 ویژگی از مشخصات مشترک افرادی است که اهداف خود را محقق می کنند:

  1. هدف را تا آنجا که می توان بایستی دقیق و کمّی تعیین کرد (از کلّی گوئی بایدپرهیزکرد).
  2. زمان رسیدن به هدف معین باشد.
  3. پیشرفت به سمت هدف در بازه های زمانی مناسب اندازه گیری شود.
  4. واقعگرا و خوشبین باشیم.
  5. بر بهتر شدن متمرکز شویم تا خوب مطلق بودن.
  6. مداومت و پیگیری به جای تسلیم و واگذاری، آمادۀ حل مسائل غامض باشیم.
  7. ماهیچه های اراده و عزم را با تمرین تقویت کنیم.
  8. مفتون و فریفتۀ هدف نشویم. واقعیت را بپذیریم و هدف را تصحیح کنیم.
  9. منابع مان را بر آنچه که می توان انجام داد متمرکز کنیم و نه بر آنچیزهائی که نمیتوانیم انجام دهیم.

موفقیت یعنی دنیا را کمی بهتر از آنچه تحویل گرفته ایم، تحویل دهیم.

/ 0 نظر / 43 بازدید