آندسته از روندهای بازار را پیگیری کنیم که وافعاً بر کسب و کارمان تأثیر می گذارند

اقتباس از مقاله های HBR

این کار درستیه که همیشه بر الگوهای کلان اثر گذار به کسب و کارمان متمرکز شویم. اما مهم این است که چگونه این علائم را به رویکردهای قابل استفاده در کسب و کارمان ترجمه و تبدیل کنیم. کار را می توان با شناسائی روندهائی که تأثیر مستقیم بر کسب و کارمان دارند، شروع کنیم. بطور مثال یک مدیر بانک شاید نیازی نباشد که اوقات زیادی برای تحلیل یک روند کلی در مورد جابجائی مردم از روستا به شهر را داشته باشد. اما اگر این داده ها نشاندهندۀ این موضوع باشد که افراد بیشتری گرایش به اجاره پیدا کرده اند تا خرید(بخصوص در منطقۀ تحت پوشش این بانک) ، آنگاه این اطلاعات ممکن است نشاندهندۀ کاهش متقاضیان وام در آیندۀ نزدیک باشد.

ما با تمرکز بر کاربردها می توانیم شاهد روندهائی باشیم که تأثیر بالقوه بر کسب و کارمان دارند. درک روندهای معنی دار می تواند خود حاصل ترکیبی از روندها باشد که با پرسش "چه میشد اگر.....؟" بدست  می آید.

فکر کردن در مورد سه یا چهار سناریوی محتمل و اینکه چگونه ممکن است به واقعیت بپیوندند، می تواند به ما کمک کند تا راههای جدید برای غلبه بر چالشهای پیش رو، پیدا کنیم.

/ 0 نظر / 62 بازدید