مدل هفت بُعد یک فرهنگ برای درک و مدیریت تفاوتهای فرهنگی در سازمان

توضیحاتی در مورد مدل

مدل هفت بُعد یک فرهنگ توسط دو تن از مشاوران مدیریت یعنی "فانس ترومپنارس" و  چارلز همپدن ترنر" تدوین و در سال 1977 در کتاب “Riding the Waves of Culture” - سوار بر امواج فرهنگ - منتشر شد. این مدل حاصل ده سال کار تحقیقاتی این دو نفر در زمینۀ ترجیحات و ارزشهای افراد در دهها فرهنگ مختلف در سراسر جهان بوده است. آنها در بخشی از این کار تحقیقاتی به ارسال  بیش از 46000 پرسشنامه به مدیران 40 کشور مختلف، اقدام کردند.

نتایج این تحقیقات نشان می داد که تفاوت (رفتاری) افراد فرهنگ های گوناگون با یکدیگر بسیار دقیق و حتی قابل پیش بینی با یکدیگر است. این به آن علت بود که مردم هر فرهنگ دارای طرز تفکر، ارزش ها ، باورها و ترجیحاتی مختلف مبتنی بر عوامل مختلف می باشند.

از این تحقیقات چنین استنتاج شد که مبانی آنچه موجب تمایز افراد در فرهنگهای گوناگون می گردد در ترجیحاتی نهفته است که ریشه در این هفت ابعاد دارد:

1- جهانی گرائی در برابر موقعیت گرائیUniversalism versus particularism2

2- فرد گرائی در برابر گروه گرائی Individualism versus communitarianism

3- روابط خاص و متمرکز در برابر روابط گسترده     Specific versus diffuse

4- بی تفاوت بودن در برابر هیجانی بودن Neutral versus emotional 

5- به انجام رساندن کارها در برابر وابستگی و تعلقات   Achievement versus ascription

6- ترتیب زمانی برای کارها در برابر هم زمان بودن کارها Sequential time versus synchronous time

7- درون نگری در برابر برون نگری  Internal direction versus outer direction

اکنون اجازه دهید هر یک از این موارد را بطور مشروح مورد بررسی قرار دهیم.

می توان از این مدل برای درک بهتر افراد دارای فرهنگهای مختلف استفاده کرد تا از بروز کج فهمی و سوء تفاهم جلوگیری و از همکاری در فضائی بهتر و ارتباطاتی مستحکم تر بهره برد. این مدل خصوصاً از آنجهت مفید است که در کسب و کارمان با افراد دارای فرهنگ های مختلف سر و کار داشته باشیم و نیز در شرایطی که بایستی افراد یک گروه را از افراد فرهنگ های مختلف تشکیل دهیم.

این مدل همچنین تأکید دارد که الزاماً هیچ فرهنگی بهتر و یا بدتر از فرهنگ دیگر نیست زیرا افراد فرهنگ های مختلف صرفاً به شیوه ای مختلف به انتخاب گزینه هایی که پیش رو دارند اقدام می کنند. با اینحال، این مدل به ما نشان نمی دهد که چگونه می توان ترجیحات افراد در هر یک از این ابعاد را اندازه گیری کرد. بنابراین بهتر است از این مدل به عنوان یک راهنمای کلی در هنگام سروکار داشتن با افراد فرهنگهای مختلف، استفاده کرد.

بکارگیری مدل

اجازه دهید هر یک از هفت پایۀ این مدل را به تفصیل بررسی کنیم و راهبردهای قابل استفاده برای کسانی که ویژگی های آنها با هر یک از این موارد مطابقت دارد را واکاوی نمائیم.

نکته 1 : برخی ترجیحات در دو سر طیف هر یک از این موارد هفت گانه که توسط ترومپنارس و همپدن ترنر شناسائی شده را آورده ایم. شما می توانید از این ترجیحات به عنوان یک راهنمای کلی استفاده کنید اما به یاد داشته باشید که افراد را بطور فردی مورد بررسی قرار دهید و از تعمیم آنها به دیگران پرهیز نمائید. 

نکته 2 : این مدل تجربه ها یا تفاوتهای شخصی افراد در بین خرده فرهنگهای درون یک کشور را مورد بررسی قرار نمی دهد، بنابراین هنگام به کارگیری مدل، این موضوع را به یاد داشته باشیم. این نکته بخصوص در فضای جهانی امروز که افراد تحت تأثیر فرهنگهای گوناگون قرار دارند، بایستی بسیار مورد توجه قرار بگیرد.

نکته 3 : در مورد شیوۀ بکارگیری این راهبردها بایستی بسیار حساس و سخت گیر باشیم زیرا عوامل بسیار دیگری نیز وجود دارد که بر مدیریت دیگران و ارتباط با آنها اثر گذار است.

1- جهانی گرائی در برابر موقعیت گرائی ( قوانین و ضوابط در برابر روابط)

-      
نمونه های بارز فرهنگ جهان گرائی عبارتند از ایالات متحده آمریکا، کانادا، انگلستان، هلند،آلمان، کشورهای اسکاندیناوی، زلاندنو، استرالیا، و سوئیس.

-      
نمونه های بارز فرهنگ موقعیت گرائی عبارتند از روسیه، آمریکای لاتین، و چین.

2- فرد گرائی در برابر گروه گرائی (فرد در برابر گروه)

-     
نمونه فرهنگهای فرد گرائی عبارتند از ایالات متحده آمریکا، کانادا، انگلستان، کشورهای اسکاندیناوی، زلاندنو، استرالیا، و سوئیس.

-     
نمونه فرهنگهای گروه گرا عبارتند از آمریکای لاتین، افریقا، و ژاپن.

3-  روابط خاص و متمرکز در برابر روابط گسترده (تا چه شعاعی افراد را درگیر می کنند)

-      
فرهنگهای نمونه برای "روابط خاص و متمرکز" شامل کشورهائی نظیر ایالات متحدۀ آمریکا، انگلستان، سوئیس، آلمان، کشورهای اسکاندیناوی، و هلند می باشد.

-      
نمونه فرهنگهای "روابط گسترده" عبارتند از آرژانتین، اسپانیا، روسیه، هند، و چین.

4- بی تفاوتی در برابر هیجانی بودن (نحوۀ بروز و نشان دادن هیجانات)

-      
نمونه فرهنگهای بی تفاوت عبارتند از انگلستان، سوئد، هلند، فنلاند، و آلمان.

-      
نمونه فرهنگهای هیجانی عبارتند از لهستان، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، و کشورهای آمریکای لاتین.(بدیهی است کشور ما ایران نیز در همین دسته بندی قرار دارد – پرانتز از مترجم است).

5- به انجام رساندن کارها در برابر وابستگی و تعلقات ( شیوۀ نگرش افراد به اوضاع)

-      
نمونه فرهنگ های به انجام رساندن کارها شامل ایالات متحدۀ آمریکا، کانادا، استرالیا، و کشورهای اسکاندیناوی می باشد.

-      
نمونه فرهنگ های وابستگی و تعلقات شامل کشورهای فرانسه، ایتالیا، ژاپن، و عربستان سعودی است.(کشور خودمان به خصوص در مناطق کمتر توسعه یافته نیز در همین طبقه بندی قرار می گیرد – پرانتز از مترجم است).

6- ترتیب زمانی برای کارها در برابر هم زمان بودن کارها (نحوۀ مدیریت زمان)

-      
نمونه فرهنگ های پایبند به ترتیب زمانی برای انجام کارها عبارتند از چین، روسیه، و مکزیک.

-      
نمونه فرهنگ های پایبند به هم زمانی کارها عبارتند از ژاپن، کانادا، نروژ، انگلستان، و آمریکا.

7- درون نگری در برابر برون نگری ( شیوۀ ارتباط افراد با محیط و پیرامون خویش)

-      
نمونه فرهنگ های مبتنی بر درون نگری عبارتند از اسرائیل، آمریکا، استرالیا، زلاندنو، و انگلستان.

-      
نمونه فرهنگ های مبتنی بر برون نگری شامل چین، روسیه، و عربستان سعودی می باشند.

تلفن تماس: 09121269382

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 127 بازدید