بهترین بازخوردها مبتنی بر واقعیات هستند و نه رأی و نظر ما

برگرفته از مقاله ای توسط جنیفر پورتر

وقتی میخواهیم  دیگران در مورد موضوعی اظهار نظر کنند، طبعاً به دنبال یک بازخورد مفید هستیم و این کار امکان پذیر نیست مگر آنکه موضوع  را به چیزی ارتباط دهیم که برای افراد اهمیت دارد و البته آن را از رأی و نظر و ترجیحات خودمان تفکیک کنیم.

تأکید بر واقعیات و نه برداشتها و تفسیرها کلید کار است و این یعنی از توجیهات و توضیحات قضاوت گونه شدیداً بپرهیزیم، عباراتی نظیر: او خود محور است، ایشان فاقد اعتماد به نفس هستند و یا او خود را عقل کل به حساب می آورد و از این قبیل عبارات قضاوت آمیز.

توجه داشته باشیم حتی اگر معتقد باشیم که رفتار کسی ریشه در عدم اعتماد به نفس و یا خود محوری وی دارد، بازهم این تنها نظر ماست و ممکن است این نظر صحیح و یا دقیق نباشد. بنابراین بهتر است در عوض به یک رفتار مشخص اشاره کنیم مثل اینکه : وی در جلسات مشارکت فعال ندارد یا او بیشتر اوقات حرف دیگران را قطع می کند.

باید مطمئن شویم که بازخوردها شامل موارد منفی و نیزمثبت باشد تا بتواند سوگیریها و ترجیحات شخصی ما را تحت الشعاع قراردهد. برای اینکه این بازخوردها مفید باشند و موجب بهبود شوند بایستی در فضائی غیر قضاوت آمیز این رفتارها مورد ارزیابی قرار گرفته و با پیشنهاد و شیوۀ بهبود همراه باشد.

/ 0 نظر / 220 بازدید