کارکنان تان را به طرفداران پروپاقرص شرکت تان تبدیل کنید

منبع: هاروارد بیزنس ری ویو

کارکنان طرفدار و وفادار به اندازۀ مشتریان قدیمی برای شرکت منفعت دارند. آنها اوقات بیشتری را به کار اختصاص می دهند، خلاقیت بیشتری از خود بروز می دهند و فراتر از انتظار کارفرما ظاهر می شوند. بنابراین باید به این پرسش پاسخ داد که چگونه کارکنان مان را وفادار و به طرفدار پروپاقرص شرکت تبدیل کنیم؟


  • اجرای برنامۀ سالیانۀ ارزیابی وفاداری کارکنان: توجه داشته باشیم که این پرسشگری ها صورت اجباری و وظیفه ای برای کارکنان و پاسخ دهندگان به خود نگیرد چرا که در این صورت نتایج آن غیرقابل اتکاء خواهد بود. می توان با چند پرسش ساده و آسان به این منظور نائل آمد مثلاً چند درصد احتمال دارد که این شرکت را به عنوان محل کار مناسب به دوستتان معرفی کنید؟ یا چند درصد احتمال دارد که کالا یا خدمات این شرکت را به یک مشتری بالقوه پیشنهاد بدهید و توصیه کنید؟

  • بازخوردهای فیلتر نشده از مشتریان را به کارکنان تان بدهید: وقتی کارکنان صف بتوانند بازخوردهای مستقیم مشتریان را داشته باشند آنگاه از خود واکنش مناسب نشان خواهند داد. بازخوردهای مثبت آنها را برای خوب انجام دادن کارها پشتگرم می کند و بازخوردهای منفی یا انتقاد از آنها موجب بهبود عملکرد شان خواهد شد.
/ 0 نظر / 8 بازدید