کیفیت عملکرد کارکنان مان را اندازه گیری کنیم

منبع : مدیر بیست دقیقه ای – آوریل 2015

بررسی عملکرد در بیشتر اوقات نیازمند توجه و ارزیابی ابعاد کیفی کار و وظیفۀ شغلی محول شده به افراد است. برای اینکه چنین کاری را به گونه ای فعال و هدفمند انجام دهیم بهتر است بر اندازه گیری رفتارها، تمرکز کنیم. لذا علاوه بر پرسشهائی که بطور خاص به ظرفیت سازمانی و کسب و کار شما مربوط می شود، ضروری است که به نکات زیر نیز توجه داشته باشیم:

  • ابتکار: آیا همکار علاقه ای برای بکارگیری ابداع و ابتکار جهت بهبود فرآیند کاری و خروجی کار خود، نشان می دهد؟

  • توان طرح پرسش و سئوال : آیا همکار می داند چه زمانی بپرسد و چه زمانی بر فرضیات و برداشت خود اتکاء کند؟

  • همکاری و کار تیمی : آیا زمانی که ازوی کاری خارج از حیطۀ معمول وظیفه اش می خواهیم، انعطاف لازم را از خود نشان می دهد؟ آیا وقتی گروه نیرو کم دارد، داوطلب همکاری می شود؟

  • مولد بودن : آیا وظائف شغلی اش را بگونه ای اثربخش اولویت بندی می کند تا در سررسیدهای معین به اهداف کاری اش برسد؟

  • قابل اعتماد و اتکاء بودن: آیا همیشه می توان بر وفاداری و توانمندی وی حساب کرد؟

  • بهبود و توسعه : آیا در حوزه هائی که قبلاً مورد ارزیابی قرار گرفته، پیشرفتی حاصل کرده است؟

تلفن تماس : 09121269382

/ 0 نظر / 68 بازدید