برای ارتباط مؤثرتر با کارکنان ظرفیت امپاسی (همدلی) خود را افزایش دهیم

 

منبع :جهت اقناع دیگران راجع به خواسته ها و احتیاجات ایشان گفتگو کنیم توسط نانسی دوآرت

چه بخواهیم کسی را برای خرید چیزی اقناع کنیم یا بخواهیم افرادمان را در انجام کاری و یا تصمیم گیری جدیدی متقاعد کنیم، و یا اینکه نظر یک سرمایه گذار را برای تأمین منابع مالی پروژه و ایده خاصی جلب کنیم، درک نیاز خواسته و احتیاجات افراد ، بسیار مهم است.

توفیق ما تماماً بستگی به این دارد که با افراد در مورد آنچه که برای شان اهمیت دارد همدلی داشته باشیم. اما چگونه می توانیم این ظرفیت مان را افزایش دهیم؟

سعی کنیم نقطه نظرات افراد را برای خودمان ترسیم کنیم. در مورد مهمترین لحظات تصمیم گیری ایشان فکر و اندیشه کنیم بخصوص فاکتورهای هیجانی اثرگذار بر تصمیم گیری افراد.

توجه داشته باشیم شیوۀ واکنش ما به نگرانی های افراد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا بایستی بدقت گوش بدهیم و مطمئن شویم بدرستی منظور فرد را درک کرده ایم. زمانی که افراد احساس می کنند شنیده می شوند و کسی بدرستی به حرفهایشان گوش می دهد بطور خودکار احساس نزدیکی و دوستی می کنند و مهمتر از همه اینکه همدلی با دیگران می تواند به همدلی آنها با ما نیز منجر گردد و این یعنی سنگ بنای یک ارتباط ماندگار.

به عنوان فروشنده چه سرمایه ای بهتر از داشتن مشتریان ماندگار وجود دارد؟

/ 0 نظر / 58 بازدید