افراد خارج از حوزۀ کاری بهترین گزینه برای کشف راه حل های خلاقانه هستند

وقتی صحبت از حل مسائل می شود، راه حل های تجربه شده می توانند کمک خوبی باشند اما همین روش ما را از دسترسی به یک راه حل بدیع و بی سابقه و خلاقانه باز می دارد. به یاد داشته باشیم اگر زمانی با یک مسئلۀ غامض دست و پنجه نرم کردیم، یک راه حل می تواند درگیر کردن و نظر خواهی کردن از برخی افراد نا مرتبط با موضوع باشد یعنی کسانی که این مسئله را کاملاً از زاویه و چارچوبی دیگر نگاه می کنند.

توجه داشته باشیم که اگر مثلا با یک چالش و مسئلۀ فنی و تکنولوژیکی روبرو هستیم و با ده نفر متخصص موضوع را در میان گذاشته ایم ، دیگر اظهار نظر یازدهمین متخصص همین حوزه (در غالب موارد) چیزی را عوض نمی کند لذا اکنون باید از کسی که خارج از این حوزه قرار دارد، ایده بگیریم.

بطور مثال اگر مشاور هستیم، از یک موسیقی دان یا یک کمدین و یا حتی یک خانم خانه دار در خصوص اینکه آنها این مسئله را چگونه حل می کنند، نظر بخواهیم و مهم اینکه ایدۀ آنها را بخاطر اینکه درکی از انجام کار ندارند، دست کم نگیریم. هدف از این کار ایجاد جرقه هائی در ذهن مان است که ما را به رویکردی بدیع برای حل مسئله مان رهنمون شود.

تلاش برای پیدا کردن راه حل مسئله، مهمترین ویژگی افراد پیشرو و اثر گذار در هر گروه و جامعه است.

/ 0 نظر / 227 بازدید