می خواهید در زمان برگزاری جلسه های تان تا 50% صرفه جوئی کنید

غالب افراد جلساتشان را براساس یک ساعت، دو ساعت، و ... تنظیم می کنند زیرا بیشتر تقویم های آنها اینگونه تنظیم شده است، اما می توان برای انجام این جلسات اوقات کمتری را اختصاص داد. برای کاهش این زمان ها و صرفه جوئی در اوقاتی که بیهوده تلف می شود، بیائید این سه نکته را امتحان کنیم:


  • جلسه را ایستاده برگزار کنید. بیشتر افراد هنگامی که سرپا هستند از مسائل حاشیه و اطاله کلام پرهیز می کنند و به موضوع مورد مذاکره توجه بیشتری می کنند.برای این منظور صندلی ها را از اتاق بیرون ببرید و همه را دور یک میز جمع کنید.

  • از تایمر یا زمان سنج استفاده کنید. برای هر موضوع مورد گفتگو زمانی را اختصاص دهید و آن را بر روی زمان سنج موبایل یا وسائل مشابه تنظیم کنید تا وقتی علامت داد به موضوع بعدی بپردازید.

  • هزینه برگزاری جلسه را نشان دهید. در بالای دستور جلسه به هزینه ساعت کار افرادی که در جلسه جمع شده اند اشاره کنید. وقتی افراد متوجه شوند برگزاری جلسه چه مقدار هزینه دارد، بر اثربخشی و کارآئی آنها تأثیر خواهد گذاشت.

تلفن تماس: 09121269382

/ 0 نظر / 7 بازدید