برند یا وفاداری مشتریان

لجر  با توجه به مباحث علمی در خصوص اینکه بهتر است بر نفوذ در بازار یا تکرار خرید تمرکز کنیم، توضیح داد اینها دو بخش مؤثر بر چرخۀ عمر برند می باشد. نفوذ در مراحل اولیه از اهمیت برخوردار است اما با بلوغ برند ضروری است خریداران ارزشمند را در بین مشتریان شناسائی و هدف قرار دهیم.

وی گفت نقطه ای که وفاداری از نظر ریاضی یک عنصر مرتبط در ساخت برند محسوب شود، هنوز تعیین نشده است اما استراتژی هائی که در مراحل اولیه به برند سازی کمک کند در مراحل بعدی نیز اثربخش خواهد بود.

بنابراین فرآیند وفاداری با هدف وفاداری به انجام نمیرسد بلکه به عنوان راه و روشی جهت رونمائی و تصریح وفاداری بکار می آید.

مقایسۀ این موضوع با دیگر تاکتیکهای بازاریابی بسیار مفید بوده است زیرا بازاریاب ها عموماً بر اثربخشی بالای بازاریابی کششی و نه فشاری تأکید می کنند. لجر می گوید این موضوع در مورد وفاداری مشتری نیز صدق می کند.

وی گفت نمی توان مردم را به سمت وفاداری هل داد زیرا روانشناسی وفاداری چنین کاری را مجاز نمی داند. برندها در ارتباط با دیگر برندها هستند و وفاداری به برند بندرت در خلاً اتفاق می افتد. وفاداری به برند می تواند و باید در همزیستی با دیگر برندها محقق گردد.

مجموعه انگیزه هائی که به وفاداری برند می انجامد و مشتریان طی آن فاکتورها و انگیزه های بسیاری را مورد توجه قرار می دهند تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار دارد و بسیاری از این عوامل و انگیزه ها خارج از حیطۀ نفوذ یا دایرۀ نفوذ برند می باشند که فاکتورهای شبه برند سازی به نظر می آیند.

 

/ 0 نظر / 68 بازدید