نحوۀ استفاده از زمان مان را مورد بازبینی قرار دهیم

برگرفته شده از: مدیریت زمان (مدیر بیست دقیقه ای)

اگر بخواهیم مدیریت زمان مان را بهبود دهیم بایستی بدانیم بیشتر اوقاتمان صرف چه کاری می شود؟ و چه کاری به توجه بیشتری نیازمند است؟ برای این منظور کارها و وظائف روزانه مان را به چند موضوع تقسیم بندی کنیم و تعیین کنیم هر یک از این موضوعات چه زمانی را از ما می گیرد آنگاه برای اختصاص بهینۀ این زمانها بکوشیم:


  • وظائف مهم و اصلی: کارهای روزانه ای که مبانی اصلی کار ما را تشکیل می دهند.
  • رشد شخصی : فعالیتهائی که از نظر خودمان مفید و معنی دار هستند اما جزء وظائف روزانه مان نیستند. مثلاً یک برنامه و پروژه بزرگ برای آینده مان که هنوز شروع نشده است و یا یادگیری یک مهارت جدید.
  • مدیریت افراد : آیا گزارشهای مستقیم از افراد دریافت می کنیم؟ آیا با افرادی همکاری داریم؟ آیا تیم و یا گروهی از افراد را سرپرستی می کنیم؟ معین کنیم این کارها چه وقتی از ما را به خود اختصاص می دهند؟
  • کارهایی که برای اداره امور جاری انجام می دهیم: کارهای روزمره و مهمی که هر روز بایستی انجام شوند نظیر کنترل ایمیل ها، گزارشهای مالی، زمانبندی های فعالیتهای کاری و ...
  • فعالیتهای آتش نشانی و ناگهانی: تداخل ها، موضوعات فوریتی، دیدارهای برنامه ریزی نشده و هر موضوع دقیقۀ نودی که زمانبندی و حتی بهترین اوقات برنامه ریزی را به هم می ریزد.

زمان یکی از منابع کمیاب و غیر قابل جبران است

/ 0 نظر / 58 بازدید