چگونه موضوع دستمزد را با کارکنان مورد بحث و بررسی قرار دهیم

مدیران بایستی دستمزد را با کارکنان با صراحت مورد کنکاش قرار دهند. البته این مسئله کار چندان آسانی نیست اما از مهمترین فعالیتها در یک کسب وکار به حساب می آید. در اینجا به سه روش برای انجام بهتر این کار اشاره می شود:

  • در بازه های زمانی کوتاه راجع به این موضوع گفتگو کنیم: گفتگو در مورد دستمزد نباید تعجب برانگیز باشد. فاصله زمانی گفتگو در این مورد هرچه کوتاهتر باشد، موضوع ساده تر و راحت تر جمع می شود. در این جلسات می توان راجع به نوع پاداش و یا دریافتی کارکنان در شرایطی که اهداف کاری شان را محقق کنند، گفتگو کرد. آنگاه یک برنامۀ منظم کنترلی جهت بررسی میزان تحقق اهداف، مطلب را تکمیل خواهد کرد.
  • ارزیابی عملکرد را بطور مجزا انجام دهیم: مباحث دستمزد و ارزیابی عملکرد بایستی جداگانه مورد بررسی قرار بگیرند تا کارکنان صرفاً بر دستمزد و دریافت خود متمرکز نشوند. ابتدا یک فرآیند ارزیابی رسمی ایجاد کنیم  و سپس در مورد رشد و توسعه بیندیشیم.
  • فضائی جامع از کسب و کار را ترسیم کنیم: افراد غالباً زمانی ناامید می شود که اطلاعات کافی در اختیار ندارند. با ترسیم فضائی کلی از شرایط کسب و کار و ارائۀ بازخورد از میزان موفقیت ها و یا سناریوهای مختلف برای حل مسائل می توان تا اندازۀ زیادی بر این معضل فائق آمد.

موفق باشید

09121269382

/ 0 نظر / 48 بازدید