رمز بقای کسب و کارها

در یک بازار آزاد و نه انحصاری، هیج کسب و کاری بدون مشتریان راضی و وفادار، قادر به ادامۀ حیات نخواهد بود. همانطور که دانشمندان علم بازاریابی اظهار می دارند، راضی نگاهداشتن مشتریان تنها گام اول و ابتدای تلاش کسب و کارهائی است که خواستار رشد و توسعه و افزایش سهم بازار خویش هستند.

سازمانها برای درک پتانسیل کامل مشتریان و مشتریان بالقوه، باید بدقت هر مرحله از اقدامات خویش را به اجراء در آورند تا موفق به افزایش ارزش هر یک از مشتریان شوند و تجربۀ آنان از خویش را به خوبی معماری کنند تا موجب بازگشت مجدد مشتریان شوند.

راستی اگر کسب و کار ما در فضائی رقابتی به فعالیت مشغول است و یا اینکه  در آستانۀ ورود به یک بازار رقابتی است، آیا ما برای تجربۀ مشتری از کسب و کارمان و طراحی آن که به یاد و خاطره ای خوشایند مبدل گردد، اقدامی انجام داده ایم، آیا می توانیم آنها را نام ببریم...

جایگاه آتی ما در بازار نتیجۀ اقدامات امروز ما است. از پا نایستیم.

/ 0 نظر / 14 بازدید