یک مدل کسب و کار موفق با بخش بندی واولویت بندی مشتریان آغاز می شود

اقتباس از "انتخاب درست مشتری"  توسط رابرت سیمونز

بسیاری از صاحبان و مدیران کسب و کارها نسبت به بخش بندی مشتریان بی اعتنا هستند. اما واقعیت این است که چنین انتخاب  واقدام استراتژیک می تواند مدل کسب و کار و شیوه های سودآوری یک فعالیت اقتصادی را تعریف کند. یک کسب و کار بایستی بتواند مهمترین مشتریان خود (عده ای که بیشترین منفعت را فراهم می کنند)، شناسائی کند این بخش از مشتریان می توانند مصرف کنندگان کالا یا خدماتی معین باشند و یا اینکه به عوامل توزیع و واسطه ها مربوط شوند.

بهترین مشتریان کسب و کار خود را در سه وجه زیر مورد ارزیابی قرار دهید:

  • منظر فرهنگ سازمانی: بهترین مشتریان بایستی نمایندۀ فرهنگ و بیانیۀ مأموریت کسب و کار ما باشند تا انرژی و خلاقیت افراد خود را در راستای ارائۀ ارزش مورد نظراین سازمان به مصرف کنندگان به کار گیرند.
  • منظر توانائی ها : منابع و توانمندی های (ارزش آفرین) که طی سالها همکاری ایجاد شده است و غیرقابل کپی برداری و یا به سختی قابل تقلید (توسط رقبا) می باشد.
  • منظر پتانسیل سودآوری: توانمندی سودآوری یک مشتری برای کسب و کار یک شاخص است، اما این بدانمعنی نیست که همیشه هر کسی بیشتر پرداخت کند مشتری ارزشمندتری است (وفاداری ، توصیه ما به دیگران، و حتی دفاع از ما در برابر شایعات و بدگوئی ها ارزشهای نامشهودی هستند که در اولویت بندی مشتریان می بایستی لحاظ گردند).

تلفن تماس: 09121269382

/ 0 نظر / 7 بازدید