راه اندازی یک برنامه موفق "کسب اطلاعات در مورد رقبا"

در اینجا سعی خواهد شد تا مباحث و موضوعات موجود در راه اندازی و ایجاد یک برنامه موفق کسب اطلاعات رقبا (CIP) ، مورد توجه قرار گیرد. این موضوعات که حاصل تحقیق ناشی از حضور 30 شرکت در یک پروژه اندازه گیری ومحک زنی(Benchmarking) می باشد،از طریق جمع آوری داده های بدست آمده از پیمایش ها، جلسات، و مصاحبه ها ، حاصل گردیده است. دسته بندی این اطلاعات ، ما را به چهار حوزه اصلی رهنمون ساخت:

١ - ایجاد یک نقش، واحد سازمانی، و ساختار برنامه CIP

·       ساخت جایگاه سازمانی برای CIP

·       تعریف مأموریت برای واحد CIP و آئین نامه اخلاقی برای آن.

·       تعیین موضوعات مهم برای کسب خبر، و به کار گیری حسابرسی بر فعالیتهای کسب خبر.

·       گزینش محل و مدل و همچنین تعیین بودجه برای برنامه CIP

·       اتصال فعالیتهای CIP به سراسر سازمان.

·       انتخاب کارکنان واحد CIP (مدیر، تحلیل گر، متخصص اطلاعات، و غیره) و تعیین مهارتها و حقوق برای هر پست سازمانی.

2-بسیج منابع سازمانی برای راه اندازی برنامه CIP

·       زمینه سازی فرهنگی برای CIP

·       ایجاد آگاهی سازمانی در مورد نقش CIP

·       ایجاد یک شبکه انسانی.

·       ایجاد زنجیره های بین وظیفه ای و انگیزه برای تقسیم و به مشارکت گذاردن اطلاعات رقبا.

·       ارتقاء IT به منظور جمع آوری، تحلیل، و توزیع اطلاعات رقبا.

·       ایجاد اتصالاتی با مدیریت دانش مجموعه.

·       به کارگیری پروژه های بین وظیفه ای کسب اطلاعات رقبا. 

3-ایجاد محصولات وخدمات عملمحور،کسب اطلاعات رقبا بمنظوربهبود سرعت وکیفیت تصمیم گیری.

·       ایجاد زمینه برای دخالت مستقیم تصمیم گیرندگان سطح بالای سازمان.

·       درک نیازهای تصمیم گیرندگان از واحد کسب اطلاعات رقبا.

·       یکپارچه کردن واحد کسب اطلاعات رقبا با تصمیم گیری.

·       شناسائی ویژگی آندسته از محصول واحد کسب اطلاعات رقبا،که بر تصمیم گیری اثرگذار است.

·       ایجاد سبد محصولات و خدمات برای واحد کسب اطلاعات رقبا.

·       نقش تحلیل و تکنیکهای تحلیلی.

·       اهمیت پروژه های نمایشی.

·       نقش آموزش کسب اطلاعات رقبا.

·       صلاحیت ارائه دهنده (منبع اطلاعات).

4-اندازه گیری و تکامل برنامه کسب اطلاعات رقبا به منظور پاسخگوئی به نیازهای در حال تغییرسازمانی.

·       تهیه بازخورد از محصولات واحدکسب اطلاعات رقبا.

·       ارزیابی اثربخشی برنامه های کسب اطلاعات رقبا.

·       درک اینکه چگونه و چرا برنامه های کسب اطلاعات رقبا به وجود آمده است.

·       ایجاد توانائیهای جهانی برای کسب اطلاعات رقبا.

·       درک نقش مشاوران کسب اطلاعات رقبا.

 

برخی "یافته های اصلی و مهم" در این پژوهش به شرح زیر می باشد:

  1. آغاز تلاش برای یک برنامه کسب اطلاعات رقبا، بیشتر شبیه یک شلوغی و به هم ریختگی است تا یک روند منظم و ساختارمند. این فرآیند در اثر یک اتفاق مهم آغاز می گردد و پس از مدتی به عنوان حاصل چند فعالیت مهم
/ 1 نظر / 46 بازدید
علیرضا

با سلام لینک منبع شما درج شد هر چند منبع من از جایی دیگر بود موفق باشید