هنر مشاوره گرفتن

همه عاشق مشاوره دادن هستند. با اینکه بد نیست از طرز فکر دیگران در مورد مسائل آگاه شد، اما گاهی راهنمائی های آنها موجب به دردسر افتادن افراد ، از دست دادن فرصت ها و به دام افتادن در تنگناها می شود. در اینجا به چند روش برای افزایش بهره برداری از مشورت با دیگران اشاره می شود :


  • با افراد ذیصلاح مشورت کنیم. مسائل خود را با هرکسی که در دسترس بود در میان نگذاریم. فهرستی از افراد یا منابعی که مناسب هستند را تهیه و مشورت با آنها را تجربه کنیم.

  • یک چارچوب برای پرسش خود تعیین کنیم. مثلاً چه اطلاعاتی لازم داریم، یا مطلع شدن از کدام مخاطرات برایمان مفید است، و دیگر اینکه چه فرصت هائی را ممکن است از دست بدهیم و .....

  • مشاوره را هدایت کنیم. اگر مشاور به نکاتی متمرکز شد که در چارچوب پرسش ما نیست، بدرستی وی را به حساسیت های خود هدایت کنیم. البته برخی از افراد فقط بر بازگو کردن مطالب خود بی توجه به پرسشی که از آنها شده می پردازند اما یک طرف خوب برای مشورت تلاش می کند تا نیاز پرسش کننده را درک، و آن را در صورت توانائی پاسخ داده و مرتفع کند.
/ 0 نظر / 122 بازدید