نتایج تحقیقات 4 سالۀ شرکت مکنزی در مورد نقش بانوان در مدارج بالای سازمان ها

  • مکنزی چهار شاخص اصلی یک شرکت حساس به جنسیت را در این مطالعه بکارگرفت: نقطۀ شروع همکاری فرد با شرکت که نشاندهندۀ استعداد فردی است، تعداد زنان دارای رده های ارشدیت در سازمان، نابرابری در ترویج و تبلیغات به نسبت مردان، و آمیزۀ زنان در نقشهای صف و ستاد.
  • در میان  شرکتهائی که چارت استعداد شان مورد بررسی قرار گرفت، تنها 12 مورد از آنها سه تا از چهار شاخص فوق را دارا  بودند و هیچکدام تمام هر 4 شاخص را یکجا نداشتند.
  • در بین شرکتهای دارای بالاترین عملکرد، دو نوع ویژگی در چارت استعداد آنها مشاهده می شد: یکی شرکتهای با قیف سازمانی بزرگ که با تعداد قابل توجه و زیادی از زنان (بیش از 50 درصد کارکنان) همکاری دارند و دیگری شرکتهای دارای چارت ثابت که ابتدا با آمیزۀ کوچکتری از بانوان شروع و با ارتقاء آنان در چارت به حفظ آنان در سازمان پرداخته اند.
  • مصاحبه ها با 200 زن موفق ما را به این استنتاج رهنمون کرد که : با وجود موفقیت شغلی این افراد، 59 درصد این زنان اعلام می داشتند که آنان علاقه ای برای ارتقاء به مدارج بالای سازمان را ندارند.
/ 0 نظر / 87 بازدید