کوتاه و کامل ؛ ارتباط اثربخش

منبع : مقاله How to get your colleagues’ attention  توسط آمی گالو

در شرایطی که انسانها در برابر خواسته های گوناگون از طریق رسانه ها و نیز همکاران بمباران می شوند، جلب توجه دیگران برای بیان خواسته مان می تواند کار نه چندان ساده ای باشد. به همین علت است که توان بیان کوتاه و کامل برای انجام کاری که از دیگران می خواهیم می تواند مهارت مهمی تلقی گردد.

این مهارت را می توان در دو نکتۀ مهم چه موقع و چرا خلاصه کرد. چه بخواهید ایمیل بفرستید یا مطلبی را ارائه و پرزنت کنید و اینکه با رئیس تان و یا همکاران تان خواسته ای را طرح کنید، ضروری است برای ایجاد یک ارتباط ثمر بخش این نکات را رعایت کنیم:

  • سخن را با آنچه می خواهیم شروع کنیم. ابتدا مهمترین مطلب را طرح و خواسته مان را بطور صریح بیان کنیم: مثلاً "آقای شادکام، برای لانچ محصول جدید نیازمند راهنمائی شما هستم".

  • صحنه را آماده کنیم. مطالب ضروری برای اینکه مخاطب به موضوع احاطه پیدا کند را بیان کنیم: مثلاً "به عنوان یادآوری و روشن شدن ذهن شما لازم است بگویم کمپینی که برای لانچ محصول جدید طراحی کرده ایم عبارتست از"...

  • علت را توضیح دهیم. چه چیز موجب گردید تا این ارتباط برقرار شود؟ "ما بایستی  مشخص کنیم روش تحریک مشتری در طی این کمپین بازاریابی  چگونه باشد"؟

  • مطلب را در ارتباط با هدف جامعتر و کلی تر بیان کنیم. چرا اینموضوع برای مخاطب اهمیت دارد؟ این کمپین گام بسیار مهمی است که تا 65% از مشتریان از دست رفته ما را دوباره زنده می کند.

فروش یعنی ارتباط و اقناع

/ 0 نظر / 88 بازدید