روش صحیح عدم توافق با مدیر ما فوق

مأخذ : مدیر بیست دقیقه ای

اگر بخواهیم در مورد موضوع خاصی با مدیرمان مخالفت کنیم، دو نکتهۀ مهم وجود دارد اول اینکه  نترسیم و دوم اینکه عقب نشینی نکنیم. میتوان عدم توافق را بگونه ای سازنده با احترام گذاردن به نظرات وی و ابرازنگرانی جهت بدست آوردن بهترین نتایج برای سازمان، به نمایش در آورد.

 توجه داشته باشیم که می خواهیم سعی کنیم همکاری و مساعدت خودمان را نشان دهیم لذا بهتر است ایده ها و نظراتمان را با اهداف  و نگرانی های مدیرمان مستقیماً پیوند بزنیم. بطور مثال بگوئیم "من متوجۀ نگرانی شما در مورد پیاده سازی طرح جدید هستم اتفاقاً خودم هم نگران این موضوع هستم، اما اخیراً نتایج برخی تحقیقات نشان میدهد که ....."، توجه داشته باشیم که با دست پر و ارائۀ پیشنهادهائی که مدیر بتواند روی آنها کار کند، انتقاد و مخالفت خود را بیان کنیم زیرا مخالفت بدون پیشنهاد کمتر مورد استقبال قرار می گیرد. در مورد اینکه پیشنهادمان چگونه عملیاتی و اجرائی می شود با دقت حرف بزنیم و داده هائی ارائه کنیم که نشانگر مبانی واقعی و نه احساسی پیشنهادمان باشد. همیشه سعی کنیم انتخابها و گزینه های متفاوتی ارائه کنیم. با ارائۀ پیشنهادهای مختلف نشان می دهیم که تا چه اندازه قابل انعطاف بوده و بدینترتیب مدیرمان را نیز تلویحاً به انعطاف پذیری دعوت می کنیم.

درست ارتباط برقرار کردن هنر زیستن است

/ 0 نظر / 89 بازدید