اشتراک اطلاعات با کارکنان؛ نشان اعتماد به آنها

کارکنان زمانی بیشترین تلاش شان را بکار می گیرند، که احساس کنند کارفرما به آنها اعتماد دارد. یکی از راههای ایجاد این احساس میتواند اشتراک صریح و شفاف اخبار و اطلاعات بین کارفرما و کارکنان باشد که البته ممکن است همیشه کار آسان و ساده ای نباشد. برخی از مدیران نسبت به ارتباط برقرار کردن صادقانه با کارکنان شان بی توجه هستند از ترس اینکه مبادا این اطلاعات به بیرون درز پیدا کند(نشت اطلاعات)، یا باعث اختلاف نظر و بروز مخالفت هائی بشود. اما صراحت با کارکنان حتی در سخت ترین شرایط نشاندهندۀ ارتباطی اعتماد آمیز است. به عنوان مثال اگر ما فرد تصمیم گیرنده در خصوص نحوۀ اختصاص پاداش به کارکنان با بودجه ای بسیار محدود باشیم، آنگاه ممکن است برای توضیح منطق و شاخص های اختصاص پاداش از ترس عصبانی شدن افراد، تردیدکنیم. اما اگر برای کارکنان در مورد محدودیتهای بودجه اختصاص داده شده به موضوع پاداش توضیحات مبسوط و مشروحی را ارائه بدهیم و اینکه چگونه شاخص پاداش و ارتقاء شغلی به اجراء در می آید، شاید بتوان امیدوار بود که این پیش درآمدی بر جلوگیری از اشاعۀ سوء ظن در میان کارکنان و نیز ایجاد اعتماد با آنان از طریق به اشتراک گذاردن اطلاعات حساس باشد. برای ایجاد اعتماد بایستی تلاش بسیار کرد و روشهای بسیاری را بکارگرفت و البته تنها با یک اقدام ناپخته می توان تمام تلاشهای به عمل آمده را مضمحل ساخت.

/ 0 نظر / 95 بازدید