شاخص های یادگیری فِلدر و سیلورمن

وقتی متوجۀ این ترجیحات شدیم آنگاه می توان فراتر از این ترجیحات به توسعۀ یک رویکرد متوازن تر برای یادگیری اندیشید. بدینوسیله نه تنها اثربخشی آموزشی افزایش پیدا می کند بلکه پنجره های بسیاری  را بسوی درک جهان خارج برای افراد تحت تعلیم می گشائیم.

به یاد داشته باشیم که توازن شاه کلید است. احتیاجی نیست که هر یک از این ویژگی ها را بطور مطلق مورد توجه قرار دهیم زیرا بدینترتیب توانائی خود را برای کسب اطلاعات جدید و درک سریع، دقیق، و اثربخشی مفهوم آنها، محدود می کنیم.

توجه: این نوشتار سعی کرده است تا یک رویکرد مفید سبک یادگیری را مطرح نماید. البته رویکردهای خوب دیگری نظیر آنچه دیوید کُلب، و پیتر هانی و آلان مامفورد، ابداع کرده اند نیز وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 42 بازدید