می خواهید بدانید چقدر مدیر هستید؟

 مدیران با این سه شاخص مهارتهای خود را مورد آزمون قرار دهند

 

تعریف مهارت مدیریتی:

توانائی تصمیم گیری برای ادارۀ کسب و کار و هدایت کارکنان.

سه مهارت ابتدائی برای هر مدیر عبارتست از:

  1. مهارتهای انسانی : توانائی تعامل و ارتباط با افراد و انگیزش آنها
  2. مهارتهای فنی : دانش و تخصص کسب و کاری که به آن اشتغال دارد
  3. مهارتهای مفهومی: توانائی درک مفاهیم و تئوری های مرتبط ، ایده پردازی و پیاده سازی استراتژی ها
/ 0 نظر / 8 بازدید