جاده موفقیت

  •    جاده موفقیت جاده ای هموار نیست
  •    چندین پیچ خطرناک در آن وجود دارد به نام شکست
  •     تعدادی تقاطع دارد به نام ابهام و سردرگمی
  •     مقداری دست انداز دارد به نام دوستان
  •     چندتا چراغ قرمز دارد به نام دشمنان و بدخواهان
  •     تعدادی چراغ زرد (احتیاط) دارد به نام خانواده و خویشان
  •     چندین مرتبه پنچری چرخ خودرو خواهید داشت به نام  شغل و کار
  •     اما اگر چرخ یدکی به نام تصمیم  ، موتوری به نام پشتکار و مداومت، و         راننده ای به نام عزم و اراده، داشته باشید .....
  •     آنگاه به جائی می رسید که به آن می گویند موفقیت
/ 0 نظر / 79 بازدید